Registratie

Openings tijden
Ma-Di-Wo-Do: Op afspraak
Praktijkadres
’t Schrooike 1, Nieuw-Vossemeer
Telefoon
0167-503204 of 06-53407876

VVET

In 1983 heb ik mij bij een beroepsvereniging aan gesloten en dat was de NFPN. Later werd dit Het Verbond en sinds 1 januari 2017 is dat de VVET (beroepsorganisatie van Energetisch Therapeuten). Als erkend Register Therapeut (HBO - niveau) ben ik verplicht mij regelmatig te laten bijscholen en moet ik ook voldoen aan een aantal doelstellingen die gesteld zijn/worden.

RBCZ

Ik ben dan ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg bij de RBCZ / TCZ.

Hiermee conformeer ik mij aan het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht voor de natuurgerichte gezondheidszorg van het TCZ.

TCZ

Bij eventuele klachten over de behandeling kan de patiënt / cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de patiënt /cliënt zich richten zoals eerder genoemd bij de TCZ.

AGB

Lid van het Verbond Voor Energetisch Therapeuten (VVET) onder nummer 30063.

Ingeschreven in het RBCZ- register als Register therapeut BCZ onder nummer 201002R

AGB code praktijk 90/09999
AGB code behandelaar 90.031033

Wet- en regelgeving• Ik ben als therapeut gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een cliënt en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG).

• Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier, aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor de boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De patiënt/cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

• Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.

• In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de patiënten/cliënten worden vernietigd.

• In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl.

• De patiënt/cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring.

• De therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VVET.

• De therapeut zal alleen behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn ven een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn ven een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders.

• De patiënt/cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt/cliënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt/cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door patiënt/cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de patiënt/cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statische doeleinden).

• De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt/cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen, waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

• De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen afsluiten.