Wet en regelgeving

Openings tijden
Ma-Di-Wo-Do: Op afspraak
Praktijkadres
’t Schrooike 1, Nieuw-Vossemeer
Telefoon
0167-503204 of 06-53407876

• Bij minderjarigen start de dossier bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.

• In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de patiënten/cliënten worden vernietigd.

• In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG.

• De patiënt/cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring.

• De therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VBAG.

• De therapeut zal alleen behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn ven een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn ven een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders.

• De patiënt/cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt/cliënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt/cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door patiënt/cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de patiënt/cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statische doeleinden).

• De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt/cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen, waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

• De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen afsluiten.